Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Kontrola posesji pod kątem przyłączy wod.-kan.

Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 22 lipca 2019 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość lub podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym wody opadowe i drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając na uwadze powyższe, ZGK apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Jerzmanowa, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do ZGK w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczenia opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. ZGK naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie odprowadzone ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70].

Pouczenie:

  • 1.Kto nie dopuszcza do wykonania czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci podlega karze grzywny do 5 000 zł – Art. 28. Ust. 2. 2) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  • 2.Kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł – Art. 28. Ust. 4a. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Załączniki:

Informacja cd

Informacja dla mieszkańców

Protokół kontroli

Zarządzenie