Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Opublikowano: 1 października, 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

         W związku z pojawiającymi się przypadkami pozostawiania odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych (drogi polne, rowy, dawne wyrobiska, miejsca zadrzewione itd.) przypominam, że zgodnie z art. 154 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 r., poz. 821 ze zm.) kto wyrzuca na nienależący do niego grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. W przypadku skierowania sprawy do sądu należy liczyć się z surowszymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5000 zł.

Jednocześnie zwracam uwagę, że wbrew powszechnej opinii odpady biodegradowalne (w tym skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym itp.) – to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów – śmieci, których pozostawianie
w miejscu do tego nieprzeznaczonym zagrożone jest wymienionymi wyżej karami.

Ścięta trawa czy liście niszczą ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz uniemożliwiają rozwój roślin z najniższej warstwy. Natomiast gałęzie pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów w razie pożaru stanowią dodatkowe zagrożenie, a wyrzucone do rowu stwarzają niebezpieczeństwo powodziowe. Dlatego przypominam, że najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów zielonych jest kompostowanie lub przekazanie ich do lokalnego zakładu utylizacji śmieci.