Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Projekt Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źdródła energii

Opublikowano: 17 stycznia, 2019

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020,

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe polegające na wymianie źródła ciepła, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Celem projektów granowych jest udzielenie „grantów ” na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez osoby fizyczne będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Granty można otrzymać na:
– modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje , których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. Instalacje OZE są fakultatywne.

OBOWIĄZKI GRANTOBIORCY:

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony sporządzony wg wskazanej przez Instytucję Zarządzającą metodologii, stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu konkursu.
Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie (co wynika z audytu i analizy opcji we wniosku o dofinansowanie) lub jest technicznie niemożliwe.
Oznacza to, że Grantobiorca na własny koszt zobowiązany jest wykonać audyt energetyczny budynku zarówno przed, jak i po otrzymaniu grantu. Koszty związane z audytem są kosztami niekwalifikowanymi i nie podlegają zwrotowi, niezależnie od tego czy Gmina otrzyma dofinansowanie czy nie.
Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz redukcją emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 co powinno wynikać z dokumentacji projektu (poprzez dobór właściwych wskaźników rezultatu) a redukcja emisji musi dotyczyć nie tylko projektu ale i każdego źródła ciepła w projekcie. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
Pomoc przyznawana będzie wyłącznie na instalacje, dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny wg metodologii wskazanej przez DIP i potwierdził on spełnienie warunków zapisanych w dokumentacji konkursowej.

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:
Gmina, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektu, musi uzyskać minimalną wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu grantowego tj. 500 000 PLN. Oznacza to, że musi zostać zgłoszona taka ilość Grantobiorców, aby suma poszczególnych zgłoszeń uzyskała wartość minimalną.

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.
Średnia wartość grantu udzielonego Grantobiorcy nie może przekroczyć 35 000 PLN niezależnie od liczby źródeł ciepła w domu / mieszkaniu – w przypadku wymiany źródeł indywidualnych

Przykład:
Koszt wymiany źródła ciepła w domu jednorodzinnym, Grantobiorca określił na kwotę 10.000 PLN. Oznacza to, że w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, Grantobiorca na realizację swojej inwestycji otrzyma 8.500 PLN (85% wartości brutto) natomiast 1.500 PLN (15% wartości brutto) stanowić będzie wkład własny Grantobiorcy.

Termin składania wniosków przez Gminy upływa 15 lutego 2019 roku. Osoby, które chciałyby przystąpić do programu, proszone są o składanie wstępnej deklaracji udziału w formie mailowej na adres: deklaracje@jerzmanowa.com.pl do dnia 21.01.2019 r. W informacji mailowej należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz szacunkowy koszt wymiany źródła ciepła.
Te informację są potrzebne, aby móc obliczyć minimalną wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu grantowego, która wynosi 500 000 PLN dla Gminy. Jeżeli nie uda się osiągnąć minimalnej wartości, Gmina nie będzie mogła złożyć wniosku o dofinansowanie. Należy mieć na uwadze również fakt, że składając wstępną deklarację, Grantobiorca wyraża zgodę na pokrycie ze środków własnych kosztów audytu energetycznego.
Więcej informacji, można uzyskać na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej www.dip.dolnyslask.pl
w Regulaminie Konkursu, oraz w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w pok. 316 lub dzwoniąc na numer 76 837 36 16.