Nawigacja strony


asp. Andrzej Zieliński – DZIELNICOWY KPP Głogów – Rejon XV
Rejon służbowy dzielnicowego:
Gmina JERZMANOWA
Punkt Przyjęć–Jerzmanowa
budynek Urzędu Gminy
Jerzmanowa
ul. Lipowa 4
67-222 Jerzmanowa
pokój nr 306 (2 piętro)
tel. 514 825 238
Dyżur dzielnicowego:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 14:00-16:00
czwartek 14:00-16:00

Szybki kontakt

Sołtys wsi Modła
Marzena Bury

e-mail: m.bury@jerzmanowa.com.pl

Wieś Modła

Opublikowano: 17 marca, 2011

Miejscowość Modła, pod względem geograficznym położona jest w obrębie mikroregionu Grzbietu Dalkowskiego, należącego do mezoregionu Wzgórz Dalkowskich. Pod względem administracyjnym miejscowość leży w północnej części Gminy Jerzmanowa, w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim. Miejscowość położona jest w pobliżu drogi powiatowej nr 1016 D biegnącej do drogi krajowej nr 12 Obecnie Modła jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością, atrakcyjną pod względem budownictwa jednorodzinnego.

 

Klimat

Wieś Modła pod względem klimatycznym posiada korzystne warunki do rozwoju gospodarki rolnej, leży w regionie o łagodnym klimacie i najdłuższym w Polsce okresie wegetacyjnym. Miejscowość znajduje się w regionie uprzywilejowanym pod względem solarnym – powyżej  1 550 godzin rocznie.
Pomimo położenie miejscowości w rejonie górniczym i silnie uprzemysłowionym, stan zanieczyszczenia powietrza nie stanowi szczególnie istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i jakości życia mieszkańców.

 

Rolnictwo i gospodarka

W miejscowości dominują grunty rolne dobrej jakości z udziałem kompleksów pszenno – buraczanych. Korzystne dla rozwoju rolnictwa jest położenie w pobliżu miast powiatowych Głogowa i Polkowic, które stanowią chłonny rynek zbytu na produkty żywnościowe.

Charakter miejscowości na skutek procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce  ulega zmianie z typowo rolniczej na usługową i  mieszkaniową.

Na terenie miejscowości słabo rozwinięta jest przedsiębiorczość lokalna. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w przemyśle wydobywczym rud miedzi oraz rolnictwie. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie w pobliskich ośrodkach miejskich – Głogów i Polkowice.

W regionie występują liczne surowce mineralne, z których najważniejsze to złoża rud miedzi oraz towarzyszące im pierwiastki metaliczne, w szczególności srebro, a ponadto cynk, ołów, kobalt, nikiel, wanad, molibden.

Negatywnym skutkiem wiążącym się z podziemną eksploatacją miedzi są występujące wstrząsy oraz szkody górnicze.

 

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

W miejscowości Modła znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Cała miejscowość zaopatrywana jest w wodę z ujęcia „Potoczek” i stacji uzdatniania wody przy szybach „SG”. Stan sieci wodociągowej jest dobry.

Budynki mieszkalne podłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej, rozwinięta jest również sieć telekomunikacyjna. W kolejnych latach planowana jest budowa sieci gazowej oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W miejscowości dobrze rozwinięta jest siec drogowa. Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest dobry. Ze względu na dynamicznie rozwijające się budownictwo jednorodzinne oraz stale rosnące natężenie ruchu istnieje konieczność budowy nowych oraz remontów istniejących.

 

Kultura i sport

Na terenie sołectwa brak jest obiektów oświatowych, kulturalnych oraz sportowych i rekreacyjnych. Nie ma również innych obiektów, które stanowiłyby miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz ułatwiałyby powstawanie i rozwój związków stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców.

W miejscowości nie ma dobrze wyposażonego placu zabaw, a boisko wiejskie wspólne z miejscowością Kurowice jest w złym stanie technicznym. Istnieje, zatem silna potrzeba budowy zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz kulturalnego na terenie sołectwa.

 

Zasoby przyrodnicze i historyczne

Miejscowość Modła nie posiada w bliskim otoczeniu kompleksów leśnych jednak pagórkowate ukształtowanie terenu pozwala na uprawianie turystyki pieszej zarówno przez mieszkańców miejscowości jak również mieszkańców pobliskiego Głogowa.

 

Na terenie miejscowości Modła znajduje się 6 obiektów umieszczonych w ewidencji zabytków:

– Kapliczka przy drodze do Łagoszowa Małego, 1 poł. XIX w.
– Relikty założenia dworskiego z folwarkiem:
– Miejsce po pałacu, XVIII w.
– Dom zarządcy folwarku, obecnie dom mieszkalny nr 12, pocz. XX w.
– Dom mieszkalny nr 4, mur., 2 ćw. XIX w.
– Ogrodzenie przy posesji nr 4, mur., 2 poł. XIX w.
– Dom mieszkalno-gospodarczy nr 16, mur., 3 ćw. XIX w.
– Budynek gospodarczy nr 16, mur. 2 poł. XIX w.